นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม


นายเต็งพงษ์ สายโกสุม
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน


นางขนิษฐา วุฒิชมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายหาญ เสนนะ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ


นายจรัส ไชยชมภู
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน


นายไสว บุญทอง
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาววรรณวิสา กลางสอน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน


นายปรีชาพล ศิริอินทร์
ห้วหน้าฝ่ายอาคารสถานที่


นายนิติกร จันทร์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

Home