ประวัติของโรงเรียน

   โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ได้รับอนุมัติจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
   กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี
   การศึกษา 2519 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช.รุ่นที่ 1)
   ปีการศึกษา 2526 เปิดทำการสอนระดับ
   มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2529 และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2537 จนถึงปัจจุบัน
    

            
            
 วิสัยทัศน์
                           พัฒนานักเรียน    เป็นคนดี    มีปัญญา
                           นำพาตนเอง   ก้าวทันเทคโนโลยี
                           ครูมีคุณภาพ    โรงเรียนได้มาตรฐาน
                           ชุมชนประสาน    ให้ความร่วมมือ

 

            
                พันธกิจ
                          1. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
                          2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยยึดแนวทางปฏิรูปการศึกษา
                          3. ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของตนเองและความเป็นไทย
                          4. เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 


                 เป้าประสงค์
                          ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีคุณธรรม จริยธรรม
                 ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และดำรงชีวิตแบบวิถีไทย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 


                  คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                         1. มีความสามัคคี  รักและภูมิใจในสถาบัน
                         2. มีระเบียบ วินัย  รับผิดชอบและซื่อสัตย์
                         3. มีค่านิยมเหมาะสมกับสังคมไทย
                        4. สนใจใฝ่เรียนรู้  ค้นคว้าด้วยตนเอง
                        5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม
                        6. มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี
                        7. มีทักษะ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ และทำงานอย่างมีระบบ
                        8. มีน้ำใจ  เสียสละ
                        9. ประหยัดและออม  รักการทำงาน
                       10. มีภาวะผู้นำ และความเป็นประชาธิปไตย
  


  ที่ตั้ง/ขนาด

             โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 402 หมู่ 10 ถนน กรป.กลาง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่
            42 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
             จำแนกเป็น
                    - ที่ราชพัสดุ 42 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
                    - ที่สาธารณประโยชน์หนองน้ำจากชุมชน 1 ไร่ 2 งาน
 

                        
               
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน
ประเภทโรงเรียน
อักษรย่อ
วันสถาปนาโรงเรียน
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน หมายถึงสีแดง หมายถึง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
สหศึกษา
ว.ช.ค.
1 มิถุนายน 2519
พระพุทธวิโมกข์
น้ำเงิน -  แดง

ความสุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อม ถ่อมตน สุขุมเยือกเย็น
มีอารมณ์มั่นคง เข็มแข็ง เชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคงแก่เรียน

การมีความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในหมู่คณะ
มีความกล้าหาญ กล้าแสดงออก พร้อมที่จะเผชิญหน้า
อุปสรรคที่ขวางกั้น

ต้นมะค่า เป็นไม้เนื้อแข็ง หมายถึงศิษย์ของเวียงชัย
วิทยาคมทุกคน เป็นผู้เข็มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่อความ
ยากลำบาก
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รูปฉัตรสีขาว 9 ชั้น อยู่เหนือหน้าบัน กลางหน้าบัน เป็นรูป
อุณาโลม ส่วนยอดของฉัตรมีรัศมีสีทอง
อุณาโลม          หมายถึง     ความมีมงคล
หน้าบัน           หมายถึง     เวียง เมือง
ฉัตรเก้าชั้น     หมายถึง      ความยิ่งใหญ่ชัยชนะความเป็นไท รัศมีสีทอง หมายถึง ความรุ่งเรืองก้าวหน้า
 

                   
                   
สภาพชุมชน

           ลักษณะที่ตั้ง อำเภอเวียงชัย อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจากออกไปเป็นระยะทาง 12
กิโลเมตร  
           
มีเนื้อที่ ประมาณ 318.65 ตารางกิโลเมตร
           
อาณาเขตติดต่อ     ทิศเหนือ    ติดต่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
                                       ทิศใต้         ติดต่อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
                                       ทิศตะวันออก ติดต่อ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
                                      ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   
        
 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ
       การปกครอง          แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 1 เทศบาล 5 องค์การบริหารส่วนตำบล 68 หมู่บ้าน
       ข้อมูลประชากร      มีประชากรทั้งสิ้น 45,479 คน     ประชากรชาย 22,679 คน   ประชากรหญิง 22,800 คน
จำนวนครัวเรือน 13,380   ครัวเรือน
                                      อัตราการเกิด เป็นร้อยละ 0.36
         
อาชีพ                    เกษตรกรรม ร้อยละ 70     รับราชการ ร้อยละ 5      ค้าขาย ร้อยละ 10   ลูกจ้าง ร้อยละ 10    อื่น ๆ ร้อยละ 5
 

                                                     
                            
  นโยบายของโรงเรียน

  1. เร่งรัดส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยเน้นให้นักเรียนเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ
  2. ปรับปรุงและเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อ ต่อคุณภาพทางการศึกษา สะอาด มีระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม
  3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ รับผิดชอบ อดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข
      พึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม มีความศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  4. พัฒนา ส่งเสริมครู อาจารย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร เทคนิคการสอน เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้มีศูนย์วิชา จัดทำและพัฒนาสื่อ
      การเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผล การนิเทศภายใน การบริหาร การใช้หลักสูตรทุกระดับ การปฏิบัติงานทางด้านการสอน
      การปกครอง อบรม แนะแนวนักเรียน
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นพื้นฐานทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
      ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมที่ดี
  6. วางพื้นฐานและพัฒนาความรู้ การทำงานวิชาชีพ ปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีใจรัก มีทักษะ มีค่านิยม มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพอิสระ
      มีรายได้ระหว่างเรียน มองเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
  7. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีประสบการณ์ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม เป็น พลเมืองดี มีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติ โดยใช้
      กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร
   8. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถพิเศษ ความถนัด ความสนใจ ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เน้นการพัฒนาให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ทั้งทาง
       ร่างกายและทางจิตใจ รักการออกกำลังกาย ปลอดภัยจากสารเสพติดและโรคเอดส์
  9. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดีของหน่วยงาน ผู้ปกครองและ ชุมชนทั่วไป เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ให้ความช่วยเหลือ และร่วมกิจกรรม
      สร้างสรรค์ต่อกัน
  10. ปรับปรุง พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริมสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรและพัฒนาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
   

<<HOME>>