H
O
M
E

แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

บ้านกลางเวียง


ที่
 

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

แคบหมู

สุทิน เกื้อกูล

116/1 บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

2

ไม้กวาด

ก่องคำ อาโปทา

147/1 บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

3

แคบหมู

นายอินแปง เกื้อกูล

116/1 บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

4

ข้าวแตนแม่คำพาน

แม่พาน คิดรังสรรค์

304/1 บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

5

แคบหมูไร้มันวรรณภา

นายปรีชา เกื้อกูล

166/1บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

6

น้ำเต้าหู้

อำพา อุปเสน

124/1บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

7

สมุนไพรพื้นบ้าน

นางผัน สายพรหม

บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

8

แคบหมูไร้มัน

นางวรรณภา

65/1บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

9

สานไม้กวาด

ลุงแก้ว

บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

10

การเลี้ยงวัว

นางอิ่น

บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

11

สานไม้กวาด

ลุงแก้ว

บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

12

วัตถุดิบจับปลาด้ายไม

พ่ออุ้ยดี

บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

13

การเลี้ยงวัว

นายคำปัน ราชคม

236/1บ้านกลางเวียง ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

 

14

ปลูกหมอนเลี้ยงหมาย

นางบัว ศรีบุณเรือง

109/9 บ้านวังช้าง ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

15

กาารทำไซกัวหมู

นายหน่อ ไชยาโย

76/9 บ้านวังช้าง ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

16

การทำน้ำปู

อุ้ยสม เรือนแก้ว

75/9 บ้านวังช้าง ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

17

การทำเสื่อ

อำพันธ์ ทองจรัส

บ้านวังช้าง ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

18

การทำไม้กวาด

อุ้ยนาง

บ้านวังช้าง ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

19

การทำตะกร้า

นายพรหม วงศ์ดวง

บ้านวังช้าง ต. เมืองชุม อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

 

บ้านดอนมูล

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

แคบหมูอำพรรณ

อำพรรณ

บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

2

กล้วยฉาบ

อำพรรณ

บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

3

เลี้ยงปลา

เดช

บ้านดอนมูล ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

 

 บ้านช่องลม

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

ทอเสื่อ

ป้าแหม่ม 270/3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

2

ทำหมวก

น้าโสภา 144/3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

3

เทียนหอม, กรอบรูป , ถุงกระดาษสา,
หมวก , สมุดบันทึก, ตลับดินสอจากกระดาษสา, ที่ใส่เกียรติบัตร, กระเป๋าเต่าทอง

จันทร์ทิพย์ กิติธยานนท์ 238/3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

4

เครื่องจักรสาน

นายเมา 191/3 บ้านช่องลมต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย


 

 

Home

 

บ้านชัยภูมิ

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

ทำไม้กวาดก้านมะพร้าว

นายอ้าย ทิพย์ประเสริฐ์ 38/10 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

2

ทำไม้กวาดดอกหญ้า

นางสุมาลี อินตาพรม 7/10 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

3

ถั่วอบสมุนไพร

นางวันดี สองมา 24/10 ต.เมืองชุมอ.เวียงชัย

4

กล้วยฉาบน้ำตาล , กล้วยเบรคแตก , กล้วยเค็ม

นางอำพรรณ คล้ายรักษ์ 197/10 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

5

ไม้กวาดดอกหญ้า

นางสุมาลี ทุนกาศ 44/10 ต.เมืองชุมอ.เวียงชัย

6

ไม้กวาดทางมะพร้าว

นางอุสา ทุนกาศ 20/10 ตเมืองชุม อ.เวียงชัย

7

น้ำข้าวโพด

นางวันเพ็ญ เปล่งใส 143/10 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

8

แคบหมู

นางอุไรวรรณ พรมมา 110/10 ต.เมืองชุม

9

สาโทชาวบ้าน

นายเดช กันทะชัย 52/10 ต.เมืองชุม

10

การทำไม้กวาด

นางสุรีย์พร อินตาพราหมณ์ 1/10 บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

11

การเพาะเลี้ยงปลา

นางจันทร์ดี กันธา 20/10บ้านชัยภูมิ ต.เวียงชัย

12

การทำกล้วยทอด  ทำแคบหมู

นางอำพรรณ คล้ายรัก หมู่10 ต.เมืองชุม

13

การจักสาน

นายลือ เปล่งใส 78/10 ต.เมืองชุม

 

บ้านปง

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

การเพาะลูกปลา

นางดวงเดือน ปาลี

103 / 6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

2

สุราเสรี , ไวน์

นายบุญเลือน วงค์ษา

13 /6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

3

โรงงานขี้วัว

นายสมศักดิ์ บุญเลิศ

79 / 6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

4

การทำอาหาร

นางสุพิน ใบข่อย

6 / 6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

5

การจักสาน

นายสะอาด ไชยประเสริฐ

86 / 16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

6

การทำไม้กวาด

นายสม

88 / 16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

7

สถานีประมงน้ำจืด

กรมประมง

กรมประมง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

8

การทำนาปรัง

บ้านปงหลวง

บ้านปงหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

9

เพาะและจำหน่ายลูกปลา

นางบัวผัด ศรีมณเฑียร

49 / 6 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

 

 

บ้านชัยนิเวศน์


ที่


ชื่อผลิตภัณฑ์


ชื่อผู้ประกอบการ


ที่อยู่

1

การทำไม้กวาด

นางตาล สหัสะ

8 / 13 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

2

การเลี้ยงหมูในบ่อปลา

นายวุ่น ยานะ

98 / 13 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

3

การเพาะเห็ด

นางอินทร์ จิระยา

45 / 13ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

 

 บ้านสันสามัคคี

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1.

การทำไม้กวาด

นายคำ

บ้านสันสามัคคี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

2.

การทำข้าวกล้อง

นายหลั่น

บ้านสันสามัคคี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

3.

การทอผ้าไหม

นางน้อย

บ้านสันสามัคคี ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

 

 

บ้านดอน

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1.

การเลี้ยงเป็ด

นายคำ

บ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

2.

ชะลอม , จักรสาน

นายเปี้ย ชัยสถา

30 / 13 บ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

3.

การทำกล้วยฉาบ

นางบัวเขียว ดอกคำ

28 / 13 บ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

4.

เหล้าเสรี

นางคำย้าย ดอกคำ

126 / 13 บ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

5.

การทำน้ำปู

นาง ชัยสถา

30 / 13 บ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

 

บ้านวังช้าง

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

การปลูกหม่อน เลี้ยงไหม

นางบัว ศรีบุญเรือง

109 / 9 บ้านวังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

2

การทำไซหัวหมู

นายหน่อ ไชยาโส

76 / 9 บ้านวังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

3

การทำน้ำปู

อุ้ยสม เรือนแก้ว

75 / 9 บ้านวังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

4

การทำเสื่อ

คุณอำพันธ์ ทองจรัส

บ้านวังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

5

การทำไม้กวาด

อุ้ยนาง

บ้านวังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

6

การทำตะกร้า

นายพรหม วงศ์ดวง

บ้านวังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย

7

การทำไม้กวาด

นายลำดวน สองคำชุม

บ้านวังช้าง ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย


บ้านร่องบัวทอง

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1.

สานตุ้ม

นายตาล

บ้านร่องบัวทอง ต. ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง

2.

สานแห

นางจันทร์สม

บ้านร่องบัวทอง ต. ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง

3.

แกะสลักไม้

นายสมศักดิ์

บ้านร่องบัวทอง ต. ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง

4.

ทำไม้กวาด

ลุงหนานดี

บ้านร่องบัวทอง ต. ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง

5.

สานหมวก

นางออน

บ้านร่องบัวทอง ต. ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง

 

                                                                                                                 บ้านผางาม

ที่

ชื่อผู้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

กลุ่มแกะสลักเศษไม้

นายยศ สมสวัสดิ์

96/7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

2

การทำปุ๋ยหมัก

พล ศีรีแก้ว

139/7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

3

การทำไม้กวาด

นาง แสงคำมา

32/7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

4

การเพาะเลี้ยงปลา

พัน สุขสวัสดิ์

20/7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

5

การเพาะเห็ด

ทวีศักดิ์ คำปา

42/7ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

6

การสานตะกร้าไม้

เปี้ย สมสวัสดิ์

20/7ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

7

การสานตะกร้าฟาง

นา ประวิง

83/7ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

8

การทำขนม

บัวผัด สุภาวงศ์

196/7ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

9

การสานตะกร้าอื่น ๆ

นายบัว มณีโชติ

60/10ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

10

การทำถังขยะ

นายสายันณ์ มโนจัย

59/10ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

11

การเลี้ยงกบ

นายสถาพร มณีโชติ

21/10ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

12

สานตะกร้า

อุ้ยอ้าย วงศ์ตะวัน

101/7ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

13

การทำไม้กวาด

นางมา ปาเมืองมูล

110/7ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

14

เลี้ยงสุกร

นางปทุม เวียงโอสถ

106/7 ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

15

สานแห

นางเปรมจิต เวียงโอสถ

13/7ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

 

                                            บ้านสมานมิตร

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

การทำปลาส้ม

พลับพลึง จันทร์จอหอ 47 หมู่ 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

2

การทำปลาร้า

สมบุญ ศรีดาน้อย 7 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

3

การทำน้ำพริกปลาร้า

สมบุญ ศรีดาน้อย บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

4

การทำน้ำปลา

กลุ่มแม่บ้าน โรงน้ำปลา บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

5

การทำแจ่วปอง

นางปราณี 151 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

6

ทอเสื่อ

แม่ไข 152 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

7

การทอเสื่อ

นางจันทร์ ลาลอน 15 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

8

การทอผ้า

นางทองทิพย์ ศรีพัน 29 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

9

การเลี้ยงไหม

นางปอน จันทร์พิทัก 99 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

10

การทำน้ำปลา

นางสุบรรณ ทับศรีแก้ว 91 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

11

การเลี้ยงปลา

นายสมบูรณ์ 79 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

12

การเลี้ยงกบ

นางทองใบ 1 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

13

การทอผ้า

นายสมบัติ 49 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

14

การทำน้ำปลา

นางสมัย 130 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

15

การเพาะเห็ดฟาง

นายสุรินทร์ 124 / 1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา

 

 

บ้านเมืองชุม

 

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

ทำไม้กวาด , เพาะเลี้ยงกบ

วันดี บันต๊ะ 106/3 ต. เมืองชุม

2

เพาะเห็ดฟาง

บัวลอย พิมบุญ 138/3 “--------------“

3

ประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง

นางล้อน 137/3 “--------------“

4

สานแห , แคบหมู

แก้วตา มันต๊ะ 129/3 “--------------“

5

ไม่กวาดทางมะพร้าว

นางผัด สมบัติมาก 101/3 “--------------“

6

เครื่องจักรสาน

นายพูน ศรีพุทธ 168/3 “--------------“

7

ทอผ้า

นางม้วน พิมบุญ 136/3 “--------------“

 

บ้านเวียงชัย

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

แคบหมูแม่จันทร์สวย

บุญตา ขุมเงิน 186/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

2

เครื่องจักรสาน

นายน้อย ศรีปัญญา 24/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

3

แหนม

แม่คำใส ติงคันนา 56/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

4

แคบหมูไรมัน

ตา บ้านเวียงวชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย

5

การนำเศษผ้ามาทำผ้าห่ม

ทิม บ้านเวียงวชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย

6

การทำไม้กวาด

บุญชู อุประ 316/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

7

การเพาะเห็ด

รินทร์ จิระยา 18/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

8

การทำไม้กวาดทางมะพร้าว

อุ้ยเอํย คำเบ็ด 40/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

9

เครื่องจักรสาน

อ้าย ชัยลังกา 208/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

10

การทำไม้กวาด

ศรีนวล พิชวงค์ 144/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

11

การเพาะเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่

วันชัย ทิพย์สุภา 298/8 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

12

การเลี้ยงกบ

คา มโนวงค์ บ้านเวียงวชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย

13

การเลี้ยงหมู

ปัน ดวงงา บ้านเวียงวชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย

14

การเลี้ยงวัว

ปันแก้ว กันใจ บ้านเวียงวชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย

15

การกลั่นสุราพื้นบ้าน

ศรีสุวรรณ ทิพย์สุภา บ้านเวียงวชัย ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย


บ้านดอนเรือง

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

การทำตุง

นางแสง นามชื่อ บ้านเมืองชุม ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม จ. เชียงราย

2

การจักรสาน

นายมา กันธิวงค์ 7/5 บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

3

การจักรสาน

นายข่าย นวลกัน 10/5 บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

4

การ ทำน้ำปู

นาทยกวน ใจสธิ บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

5

การเพาะเห็ด

นายฉลอง ใจสธิ บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

6

การ ทำไม้กวาด

นายบุญเทียม บำรุง บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

7

เครื่องจักสาน

นายเสาร์ วงค์ฟู 201/5 บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

8

ถ่าน

แก้ว มา ใจสิธิ 201/5 บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

9

ไอ้ข้าว

พ่ออุ้ยเสาร์ วงค์ฟู บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

10

ฆ้อง

พ่ออุ้ยเสาร์ วงค์ฟู บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

11

ไซ

พ่ออุ้ยเสาร์ วงค์ฟู บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

12

กับดักหนูแบบง่าย

พ่ออุ้ยเสาร์ วงค์ฟู บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

13

สานปลาใบมะพร้าว

พ่ออุ้ยเสาร์ วงค์ฟู บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

14

เบ็ตจับปลา

บัวบัน วงค์ฟู 201/5 บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

15

สล้อ ซอซึง

ทรวง 128/5 บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

16

โคมไฟประดับ, ตะกร้าก้านมะพร้าวหมอนหวายเพื่อสุภาพ ขันโตกหวายสล้อ ซอซึง ไซกุ้ง

พ่อปัน ใจศรีธิ 202/5 บ้านดอนเรือง ต. เมืองชุม อ. เมืองชุม

 

บ้านสันสลิด


ที่
 


ชื่อผลิตภัณฑ์


ชื่อผู้ประกอบการ


ที่อยู่

1

กล้วยฉาบ

นายสงค์ ขาววัด

บ้านสันสลิด ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

2

ทอผ้า

นายประเสริฐ

บ้านสันสลิด ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

3

กระดาษสา

กลุ่มจัดทำในหมู่บ้าน

บ้านสันสลิด ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

4

การเพาะเห็ดนางฟ้า, เห็ดลม, เห็ดขอนขาว,เห็ดลมป่า

นายคำปัน ลังกาคำ

96 / 3 บ้านสันสลิด ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

5

กล้วยทรงเครื่อง, กล้วยเค็ม, ข้าว
เกรียบฟังทอง, ข้าเกรียบเผือก

นางบัวลอย ขาววัด

152 / 3 บ้านสันสลิด ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย

 

 บ้านหัวฝาย


ที่


ชื่อผลิตภัณฑ์


ชื่อผู้ประกอบการ


ที่อยู่

1

จักรสาน

พ่ออุ้ยอุ่น ธรรมสอน

75 / 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

2

การทำขนมจีน

นางหน่อ ก๋าแก้ว

69 / 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

3

บั้งไฟ

อุ้ยคำ ธิปละ

70 / 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

4

การทำแคบหมู

นางล้วน นวลชัย

98 / 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

5

การทำขนมไทย

นางจันทร์ตา อินทนนท์

185 / 3 ต.ผางาม อ. เวียงชัย จ.เชียงราย

 

บ้านจงเจริญ - จอเจริญ

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

การทำไม้กวาด

ครูทอนเดช

บ้านสวน หมู่ 12 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา

2

การทอผ้าไหม

ยายสุข ตันสอน

45 / 4 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

3

การทำข้าวเกรียบ

นางจำเนียร สิทธินันท์

58 / 12 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

4

การผลิตดอกไม้

นางทองสุข นิลสวิท

59 / 4 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

5

การจักรสานหมวก

นางยุพิน นิลสวิท

101 / 4 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

6

การสานอุปกรณ์

นายโจ๋ สิงห์หา

89 / 12 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

7

การทำกล้วยฉาบ

กลุ่มแม่บ้าน

159 / 12 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

 

บ้านเวียงเหนือ

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

การดาษสา

นายอภิสิทธิ์ ไชยวงศ์

37 /4 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

2

การจักรสาน

อุ้ยหนานแก้ว ดวงมูล

82 / 5 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

3

การจักรสาน

นายก๋องคำ หมื่นอินตา

95 / 5 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

4

การเพาะปลูกพืช

นายด้วง เจริญวงศ์

93 / 5 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

5

การเลี้ยงปลา

นายรังสรรค์ สมจิตร

93 / 5 บ้านเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

6

การทำพวงหรีด, ดอกไม้ประดิษฐ์,
ทำตุง, ทำผ้าห่ม,ทำบายศรี

นายสิงห์แก้ว ปัญญาผาบ

วัดพนาลัยเกษม บ้านเวียงเหนือ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

7

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา

นางอัญชลี กาคำ

37 / 4 บ้านราษฎร์เจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

8

กระบวย, ไซ,เข่ง,ข้อง, ไม้กวาด,
กระถางแขวน

นายแก้ว ดวงมูล

82 / 5 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

9

ทอผ้าไหม, ผ้าขาวม้า

คุณแม่ทิพย์ เสน่ห์ดี

หอประชุมหมู่บ้านท่าบันได ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

10

ถักโครเชต์

ก.ศ.น. เวียงชัย

บ้านท่าบันได ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

11

สวนแก้วมังกร

คุณเพ็ญวิภา พัวพันธ์

63 / 5 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

12

การจักรสาน

พ่ออุ้ยอ้าย

70 / 7 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

13

การแปรรูปกระดาษสา

นางชาลินี อินยาศรี

7 / 7 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

14

การเพาะเลี้ยงลูกหมู

นายแดง วงค์สุภา

38 / 7 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

15

เพาะเลี้ยงปลากัดขาย

นายวิษณุ อุ่นมหาวรรณ

125 / 7 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

16

การจักรสาน

พ่ออุ้ยวัน วงศ์รินทร์

78 / 7 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

17

การเพาะเห็ดฟาง

นายบุญส่ง เชื้อเมืองพาน

73 / 7 บ้านค่ายเจริญ ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย

 

บ้านใหม่ดอนเรือง

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

ปลาส้ม

ดารา กันธา

166 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

2

ไม้กวาดทางมะพร้าว

นายกองคำ อินคำต๊ะ

95 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

3

ทำตะกร้า

นายแก้ว ทองมูล

82 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

4

ทำสุ่มไก่

นายทา ศรีไล

99 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

5

การเลี้ยงปลา

นางศรีวรรณ ชมภูรัตน์

247 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

6

โคมไฟประดับ

พ่ออุ้ยปัน ใจศรีธิ

202 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

7

ตะกร้าก้านมะพร้าว ,หมอนหวายเพื่อสุขภาพ, ขันโตกหวาย, ตะกร้าของฝาก

พ่ออุ้ยปัน ใจศรีธิ

202 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

8

สล้อ, ซอล ซึง

พ่ออุ้ยปัน ใจศรีธิ

202 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

9

ไม้กวาด

นายแหวง ดูเหมา

135 / 6 บ้านใหม่ดอนเรือง ต.เมืองชุม

 

บ้านขุนแม่บง

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผ็ประกอบการ

ที่อยู่

1

การทำเครื่องเงิน

นายไหนก๋วย แซ่พ่าน

27 / 1 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

2

การสานก๋วย

นายฝูหลวง แซ่ลี

104 / 9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

3

ช่างทำมีด

นายเล่าจ้อย แซ่จ๋าว

บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

4

การปักผ้า

นางฟามโจว แซ่ลี

104 / 9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

5

การทำไม้กวาด

นายเยาเชียง แซ่โฟ้ง

บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

6

การสานก๋วย

นายซานสิน แซ่จ๋าว

51 / 9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

7

เครื่องเงิน

นายโสภณ แซ่ลี

100 / 9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

8

การปักผ้า

นางกฤษนา ศรีโลซ่าน

100 / 9บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

9

ลายผ้าปัก

นายเฝยโฝง แซ่จ๋าว

33 / 9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

10

เครื่องเงิน

นายเก้าจิ๋ว แซ่จ๋าว

429 / 9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

11

การทำเก้าอี้

นายเยาเชียง แซ่โป่ง

19 / 9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

12

การย้อมผ้า

นางไหนหว่าง แซ่จ๋าว

33 / 9 บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง

 

บ้านใหม่โพธิ์งาม

ที่

ชื่อผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

1

จักสาน

น้อย

2/1 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

2.

จักสานจากกาบกล้วย

น้อย ดอนศรี

122/12 ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

3.

การทำผลิตภัณฑ์

นางแสงเพียร

บ้านใหม่โพธิ์งาม

 

บ้านเวียงเดิม


ที่


ชื่อผลิตภัณฑ์


ชื่อผู้ประกอบการ


ที่อยู่

1.

วัดโบราณเวียงเดิม

-

หมู่ 2 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ. เชียงราย

2.

โบราณสถานพระเจ้ากือนา

-

ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ. เชียงราย

 

บ้านร่องบัวลอย


ที่


ชื่อผลิตภัณฑ์
 


ชื่อผู้ประกอบการ


ที่อยู่

1.

ศาลาเหล็ก

สมจิตร

171/2 ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

2.

เพาะเลี้ยงปลาดุก

ยายดี

157/2 ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

3.

ปราสาทศพ

พิภพ

143/2 ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เชียงราย

4.

ปราสาท

นายรัตน์ เผ่าปินตา

หมู่ 2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย

5.

กล้วยเบรดแตก

นางหล้า ท้าวคำแสน

หมู่ 2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย

6.

จักสานกาบกล้วย

-

หมู่ 2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย

7.

ศาลา

นายอ้าย บุผา

หมู่ 2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย

8.

ปราสาทศพ บั้งไฟ

นายเจริญ ขัตติยะ

77/2 บ้านร่องบัวลอย ต.เวียงชัย อ. เวียงชัย

 

บ้านศรีเวียง


ที่
 


ชื่อผลิตภัณฑ์


ชื่อผู้ประกอบการ


ที่อยู่

1.

การจักสาน

พ่ออุ้ยหวัน

144/3 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เขียงราย

2.

กล้วยฉาบ

แม่หลวงหวาด

43/3 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เขียงราย

3.

การทำข้างกรอง

นางอำพรรณ

67/3 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เขียงราย

4.

การเลี้ยงหมู

ลุงน้อย

24/3 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เขียงราย

5.

การทำซุ่มไก่

นายมา

180/3 ต. เวียงชัย อ. เวียงชัย จ. เขียงราย

 

บ้านสันม่วงคำ


ที่
 


ชื่อผลิตภัณฑ์


ชื่อผู้ประกอบการ


ที่อยู่

1.

การจักสานกาบกล้วย

แม่หล้า อาริยะ

49/7 บ้านสันม่วงคำ ต. ทุ่งก่อ

2.

การทำพวงหรีด

นางดี หมื่นคำ

ชมรมผู้สูงอายุบ้สนสันม่วงคำ

 

บ้านห้วยเคียน


ที่
 


ชื่อผลิตภัณฑ์


ชื่อผู้ประกอบการ


ที่อยู่

1.

การทอผ้าไหม

กลุ่มแม่บ้านห้วยเคียน

บ้านห้วยเคียน ต. ทุ่งก่อ

2.

การเพาะเลี้ยงไก่

กลุ่มแม่บ้านห้วยเคียน

อ. เวียงเชียงรุ้ง

3.

การทำไม้กวาด

นายจันทร์ สิทธิขันแก้ว

42/8 อ. เวียงเชียงรุ้ง

4.

การทำสุ่มไก่

นายยา

45/9 อ. เวียงเชียงรุ้ง

5.

การทำดอกกระดาษ

นางสมศรี

13/9 อ. เวียงเชียงรุ้ง

<<HOME >>